[:ca]Política de Privacitat[:en]Privacy policy[:es]Política de Privacidad[:]

[:ca]POLÍTICA DE PRIVACITAT[:][:en]PRIVACY POLICY[:][:es]POLÍTICA DE PRIVACIDAD[:]

[:ca]TEXT LEGAL[:][:en]LEGAL TEXT[:][:es]TEXTO LEGAL[:]

[:ca]IGEWIND RENEWABLE, S.L. – mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili social al Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya; proveïda d’C.I.F. nombre B55752000 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 3144, llibre 0, foli 48, full T-54406 – (en endavant, «IGEWIND») respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, així com, aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què IGEWIND és responsable compleix amb l’esmentada normativa.

Les dades personals només seran obtinguts per IGEWIND per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les que s’hagin obtingut.

L’usuari que a través del lloc web igewind.com (en endavant, el «Lloc Web») remet qualssevol de les seves dades personals a IGEWIND (en endavant, «l’Usuari»), manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a IGEWIND els canvis que es produeixin en els mateixos.

Per això, IGEWIND informa als Usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals:[:][:en]IGEWIND RENEWABLE, S.L. – Mercantile of Spanish nationality, with registered office in Camí de Valls nº 81-87, office 63, 43204 Reus (Tarragona), Spain; provided with C.I.F. number B55752000 and registered in the Commercial Registry of Tarragona, Volume 3144, book 0, folio 48, sheet T-54406 – (hereinafter, “IGEWIND”) respects the current legislation on the protection of personal data, the privacy of users and the secrecy and security of the data in accordance with the provisions of the applicable legislation on data protection, as well as, apply the appropriate technical and organizational measures in order to guarantee and be able to demonstrate that the data processing of which IGEWIND is responsible complies with the aforementioned regulations.

Personal data will only be obtained by IGEWIND for its treatment, when they are adequate, relevant and not excessive in relation to the scope and purposes for which they were obtained.

The user who through the website igewind.com (hereinafter, the “Website”) sends any of his personal data to IGEWIND (hereinafter, the “User”), states that the data provided is true and correct, and undertakes to notify IGEWIND of the changes that occur in them.

Therefore, IGEWIND informs Users of the main points about its privacy policy and access to personal data:[:][:es]IGEWIND RENEWABLE, S.L. – mercantil de nacionalidad española, con domicilio social en Camí de Valls nº 81-87, despacho 63, 43204 Reus (Tarragona), España; provista de C.I.F. número B55752000 e inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 3144, libro 0, folio 48, hoja T-54406 – (en adelante, “IGEWIND”) respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de datos, así como, aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento de datos de los que IGEWIND es responsable cumple con la referida normativa.

Los datos personales sólo serán obtenidos por IGEWIND para su tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para les que se hayan obtenido.

El usuario que a través del sitio web igewind.com (en adelante, el “Sitio Web”) remite cualesquiera de sus datos personales a IGEWIND (en adelante, el “Usuario”), manifiesta que los datos facilitados son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a IGEWIND los cambios que se produzcan en los mismos.

Por ello, IGEWIND informa a los Usuarios de los principales extremos sobre su política de privacidad y acceso a los datos personales:[:]

[:ca]RESPONSABLE DEL TRACTAMENT[:][:en]RESPONSIBLE FOR THE TREATMENT[:][:es]RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO[:]

[:ca]IGEWIND RENEWABLE, S.L.
Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya
C.I.F. B55752000
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 3144, llibre 0, foli 48, full T-54406
Tfono .: +34 877.911.271
Correu Electrònic: admin@igewind.com[:][:en]IGEWIND RENEWABLE, S.L.
Camí de Valls nº 81-87, office 63, 43204 Reus (Tarragona), Spain
C.I.F. B55752000
Registered in the Mercantile Registry of Tarragona, Volume 3144, book 0, folio 48, page T-54406
Telephone .: +34 877 911 271
Email: admin@igewind.com[:][:es]IGEWIND RENEWABLE, S.L.
Camí de Valls nº 81-87, despacho 63, 43204 Reus (Tarragona), España
C.I.F. B55752000
Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 3144, libro 0, folio 48, hoja T-54406
Tfono.: +34 877 911 271
Correo Electrónico: admin@igewind.com[:]

[:ca]FINALITAT[:][:en]PURPOSE[:][:es]FINALIDAD[:]
[:ca]La finalitat de l’tractament de les dades personals recollides és atendre les peticions i sol·licituds que l’Usuari formuli a través del lloc web, així com, gestió de la relació amb potencials clients.

En el cas que l’Usuari no accepti el tractament de les seves dades per a qualsevol d’aquestes finalitats, no podrem atendre la seva sol·licitud respecte de la finalitat no autoritzada.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’Usuari:
· No sol·liciti la seva supressió o rectificació,
· No s’oposi a el tractament, o
· En aquells casos en què es requereix de la seva autorització, no retiri el seu consentiment.

En qualsevol cas, les dades personals es conservaran bloquejats durant un termini addicional de tres (3) anys per atendre possibles reclamacions.[:][:en]The purpose of the treatment of the personal data collected is to meet the requests and requests that the User makes through the Website, as well as, management of the relationship with potential customers.

In the event that the User does not accept the processing of their data for any of these purposes, we will not be able to respond to your request regarding the unauthorized purpose.

The personal data provided will be kept while the User:
· Do not request its deletion or rectification,
· Do not object to the treatment, or
· In those cases where your authorization is required, do not withdraw your consent.

In any case, personal data will be kept blocked for an additional period of three (3) years to attend to possible claims.[:][:es]La finalidad del tratamiento de los datos personales recabados es atender las peticiones y solicitudes que el Usuario formule a través del Sitio Web, así como, gestión de la relación con potenciales clientes.

En el caso de que el Usuario no acepte el tratamiento de sus datos para cualquiera de dichas finalidades, no podremos atender a su solicitud respecto de la finalidad no autorizada.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras el Usuario:
· No solicite su supresión o rectificación,
· No se oponga al tratamiento, o
· En aquellos casos en los que se requiere de su autorización, no retire su consentimiento.

En cualquier caso, los datos personales se conservarán bloqueados durante un plazo adicional de tres (3) años para atender posibles reclamaciones.[:]

[:ca]LEGITIMACIÓ[:][:en]LEGITIMATION[:][:es]LEGITIMACIÓN[:]
[:ca]La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment expres del propi usuari.

En qualsevol moment l’ús que pogués exercir el dret de retirar-se el consentiment sense que ell afectés a la autoritat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.[:][:en]The legal basis for the processing of personal data is the express consent of the User himself.

At any time the User may exercise the right to withdraw the consent without affecting the legality of the treatment based on the consent prior to its withdrawal.[:][:es]La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento expreso del propio Usuario.

En cualquier momento el Usuario podrá ejercer el derecho a retirar el consentimiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.[:]

[:ca]DESTINATARIS[:][:en]RECIPIENTS[:][:es]DESTINATARIOS[:]
[:ca]Els dades de caràcter personal que ens faciliten a través del lloc web no podran comunicar-se a tercers, que es podran establir en el cas dels furs requerits per una autoritat administrativa o judicial. No hi ha cap tipus d’obtenció i accés a les seves dades a les empreses que necessitem prestar serveis que requereixen l’accés a les dades, com a empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no utilitzar-los per a una altra finalitat de distribució al servei que ens presten.

Els dades personals facilitades per l’ús que seran tractats a la Unió Europea, sense cap tipus d’obtenció, posant en marxa la possibilitat que puedan ser transferits a tercers països per a la prestació d’un servei per part d’un proveïdor. En el cas, rebre informació específica sobre el proveïdor, el país o els països sobre les dades que seran tractades i les garanties que s’ofereixen per a la protecció de les seves dades de caràcter personal.[:][:en]The personal data you provide us through the Website will not be communicated to third parties, except in the case that they are required by an administrative or judicial authority. However, those companies that provide services that require such access, such as computer services or web development companies, will have access to your data. All of them are contractually obliged to maintain the confidentiality of your data and not to use it for any purpose other than the service they provide.

The personal data provided by the User will be processed in the European Union, however, it is possible that they can be transferred to third countries for the provision of a service by a provider. In that case, you will receive specific information about the provider, the country or countries in which your data will be processed and the guarantees offered for the protection of your personal data.[:][:es]Los datos de carácter personal que nos facilite a través del Sitio Web no serán comunicados a terceros, salvo en el caso de que fuesen requeridos por una autoridad administrativa o judicial. No obstante, tendrán acceso a sus datos aquellas empresas que nos presten servicios que requieran de dicho acceso, como empresas de servicios informáticos o de desarrollo web. Todos ellos están obligados contractualmente a mantener la confidencialidad de sus datos y a no utilizarlos para otra finalidad distinta al servicio que nos prestan.

Los datos personales facilitados por el Usuario serán tratados en la Unión Europea, no obstante, cabe la posibilidad de que puedan ser transferidos a terceros países para la prestación de un servicio por parte de un proveedor. En tal caso, recibirá información específica acerca del proveedor, el país o países en el que sus datos serán tratados y las garantías ofrecidas para la protección de sus datos de carácter personal.[:]

[:ca]DRETS[:][:en]RIGHTS[:][:es]DERECHOS[:]
[:ca]L’Usuari té dret a:

· Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel medi sol·licitat.
· Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollides.
· Sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades.
· Oposar-se a el tractament de les seves dades personals quan sigui procedent.
· Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
· Dret a retirar el consentiment prestat.

L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats mitjançant la següent adreça de correu postal:

IGEWIND RENEWABLE, S.L.
ATT. Jordi Moliner
Camí de Valls nº 81-87, despatx 63, 43204 Reus (Tarragona), Espanya.

També serà vàlida la comunicació realitzada per l’Usuari a l’adreça de correu electrònic: admin@igewind.com

L’Usuari ha d’acompanyar còpia del seu document nacional d’identitat perquè IGEWIND pugui verificar la seva identitat.

En cas que l’Usuari no estigui conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal efectuat per IGEWIND, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan , 6 – 28001 Madrid.[:][:en]The User has the right to:

· Request access to your personal data that is being processed and receive such information in writing by the requested means.
· Request the rectification of inaccurate personal data or, where appropriate, request its deletion when, among other reasons, the data is no longer necessary for the purpose for which it was collected.
· Request the limitation of the processing of your data.
· Oppose the processing of your personal data when appropriate.
· Right to the portability of your personal data when the processing is based on a consent and is carried out by automated means. The data will be delivered in a structured way, common use and mechanical reading.
· Right to withdraw consent given.

The User can exercise the rights indicated above through the following postal address:

IGEWIND RENEWABLE, S.L.
ATT Jordi Moliner
Camí de Valls nº 81-87, office 63, 43204 Reus (Tarragona), Spain.

The communication made by the User to the email address will also be valid: admin@igewind.com

The User must accompany a copy of their National Identity Document so that IGEWIND can verify their identity.

In the event that the User is not satisfied with the processing of their personal data carried out by IGEWIND, they have the right to submit a claim to the national control authority by addressing the Spanish Data Protection Agency, C / Jorge Juan , 6 – 28001 Madrid.[:][:es]El Usuario tiene derecho a:

· Solicitar el acceso a sus datos personales que se están tratando y recibir dicha información por escrito por el medio solicitado.
· Solicitar la rectificación de los datos personales inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad por la que fueron recogidos.
· Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.
· Oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando proceda.
· Derecho a la portabilidad de sus datos personales cuando el tratamiento esté basado en un consentimiento y se efectúe por medios automatizados. Los datos se entregarán de forma estructurada, uso común y lectura mecánica.
· Derecho a retirar el consentimiento prestado.

El Usuario puede ejercitar los derechos anteriormente indicados a través de la siguiente dirección de correo postal:

IGEWIND RENEWABLE, S.L.
ATT. Jordi Moliner
Camí de Valls nº 81-87, despacho 63, 43204 Reus (Tarragona), España.

También será válida la comunicación realizada por el Usuario a la dirección de correo electrónico: admin@igewind.com

El Usuario debe acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad para que IGEWIND pueda verificar su identidad.

En caso que el Usuario no esté conforme con el tratamiento de sus datos de carácter personal efectuado por IGEWIND, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.[:]

[:ca]IGEWIND li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntària per a l’Usuari, si bé la manca de facilitar determinades dades en el formulari electrònic que se li presenti a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per la prestació dels quals han sol·licitat les dades de caràcter personal. En aquest cas IGEWIND informarà de l’caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament de l’servei.[:][:en]IGEWIND ensures the confidentiality of your personal data and guarantees its security, taking the necessary measures to prevent its alteration, loss, treatment or unauthorized access.

The delivery of personal data is absolutely voluntary for the User, although the lack of providing certain data in the electronic form that is presented to the User, can cause the impossibility of accessing certain services for whose provision the data of a character have been requested personal. In this case IGEWIND will inform about the mandatory and/or necessary nature of providing personal data for the operation of the service.[:][:es]IGEWIND le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza la seguridad de los mismos, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La entrega de datos personales es absolutamente voluntaria para el Usuario, si bien la carencia de facilitar determinados datos en el formulario electrónico que se le presente al Usuario, puede provocar la imposibilidad de acceso a determinados servicios para cuya prestación se han solicitado los datos de carácter personal. En tal caso IGEWIND informará del carácter obligatorio y/o necesario de facilitar los datos personales para el funcionamiento del servicio.[:]