[:ca]Projecte Pomerania[:en]Pomeranian Project[:es]Proyecto Pomerania[:]

[:ca]PROJECTE DE POMERANIA[:][:en]POMERANIA PROJECT[:][:es]PROYECTO DE POMERANIA[:]

[:ca]POLÒNIA[:][:en]POLAND[:][:es]POLONIA[:]

[:ca]El parc eòlic de Pomerania, actualment en construcció, tindrà una potència total instal·lada de 104,4 MW, amb 29 turbines de N131 de 3,6 MW de potencia unitària. Es preveu una producció elèctrica anual d’uns 347 GWh/any, la qual cosa equival al consum anual d’uns 45.000 habitatges, equivalent a un població com Reus de 120.000 habitants. També suposarà un estalvi anual de 347.000 tones de CO2 emeses en cas que la generació es fes amb carbó, o bé de 139.000 tones de CO2 en cas que es fes amb gas natural.

Per tal de materialitzar aquest projecte s’han gestionat unes 450 parcel·les públiques i privades, ja sigui per la ubicació de les turbines, el vol de les seves pales, l’obra civil, el cablejat interior o la línia d’alta tensió.[:][:en]Pomerania’s wind farm, currently under construction, will have a total installed power of 104.4 MW, with 29 N131 turbines of 3.6 MW of unit power. It is projected to produce an annual electricity output of about 347 GWh / year, which is equivalent to the annual consumption of about 45,000 homes, equivalent to a population like Reus of 120,000 inhabitants. It will also mean an annual saving of 347,000 tonnes of CO2 emitted in the case of coal generation, or 139,000 tonnes of CO2 in the case of natural gas.

To accomplish this project, about 450 public and private parcels have been managed, whether for the location of the turbines, the flight of their shovels, the civil works, the internal wiring or the high voltage line. .[:][:es]El parque eólico de Pomerania, actualmente en construcción, tendrá una potencia total instalada de 104,4 MW, con 29 turbinas de N131 de 3,6 MW de potencia unitaria. Se prevé una producción eléctrica anual de unos 347 GWh / año, lo que equivale al consumo anual de unos 45.000 viviendas, equivalente a un población como Reus de 120.000 habitantes. También supondrá un ahorro anual de 347.000 toneladas de CO2 emitidas en caso de que la generación se hiciera con carbón, o bien de 139.000 toneladas de CO2 en caso de que se hiciera con gas natural.

Para materializar este proyecto se han gestionado unas 450 parcelas públicas y privadas, ya sea por la ubicación de las turbinas, el vuelo de sus palas, la obra civil, el cableado interior o la línea de alta tensión .[:]