Trets diferencials

En Igewind, sempre actuem proporcionant la màxima qualitat en el disseny, el desenvolupament i la implementació dels nostres projectes. D'altra banda, però, entenem que això no és possible sense establir col·laboracions sòlides i relacions de transparència amb els municipis, propietaris i comunitats locals de la zona d'afectació.

Per aquest motiu, un dels trets diferencials d'Igewind és la nostra proposta de lloguer redistributiu pels m² afectats de totes les parcel·les, no només les que ocupen els aerogeneradors, així com donacions als ajuntaments d'un percentatge de la facturació amb mínims garantits.
A més, també oferim als habitants dels municipis afectats la possibilitat d'invertir en el parc eòlic un cop finalitzada la construcció, sense haver de córrer el risc de la fase de desenvolupament. Aquest tracte proper amb les persones del territori permet atenció personalitzada i flexibilitat en el disseny de les instal·lacions.